Adatkezelési tájékoztató

I. Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja

A jelen Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy rögzítse a Riesz Ügyvédi Iroda (székhelye: 1093 Budapest Lónyay utca 19.) valamint a Péteri Ügyvédi Iroda (székhelye: 1125 Budapest, Fészek u. 16/B.; levelezési cím: 1461Budapest, PF. 74.)  (a továbbiakban együtt: „Ügyvédi Iroda” vagy „Adatkezelő”) által alkalmazott adatvédelmi és – kezelési elveket, és az Ügyvédi Iroda adatvédelmi és – kezelési politikáját, amelyet az Ügyvédi Iroda, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismer el.

A jelen Tájékoztató az Adatkezelő által üzemeltetett (lent meghatározott) Honlapot látogató felhasználók, valamint az Ügyvédi Iroda szolgáltatásai iránt a Honlapon, e-mailben, telefonon vagy egyéb úton érdeklődő természetes személyek, (a továbbiakban együtt: „Érintett” vagy „Érintettek”) személyes adatai kezelésének elveit tartalmazza.

Ellenkező tájékoztatás hiányában az Adatkezelési Tájékoztató hatálya nem terjed ki az Ügyvédi Iroda által ügyvédi megbízási szerződés keretében végzett ügyvédi tevékenységgel összefüggő adatkezelésre.

Ügyfeleinket a megbízási szerződés megkötésekor egyedileg tájékoztatjuk az ügyhöz kapcsolódó adatkezelés feltételeiről.

Az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendeletét (a továbbiakban:„ ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI RENDELET” vagy  „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „INFOTV.”), valamint az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény rendelkezéseit.

II. Fogalom Meghatározások

Adatkezelés: személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő, közös adatkezelők: az a személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Ha az Adatkezelés céljait és eszközeit két vagy több adatkezelő közösen határozza meg, azok közös adatkezelőknek minősülnek.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt Személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Adatfeldolgozó: a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében Személyes adatokat kezel. A jelen Tájékoztató hatálya alatt Adatfeldolgozók lehetnek:

 • Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Budapest, Dunavirág utca 2-6. 1138

 • WebDream Bt. 1023 Budapest, Gül baba u. 30.
 • Domain Regisztráció Kft. 1196 Budapest, Nagysándor József utca 158.

Honlap: az Ügyvédi Iroda által üzemeltetett pui.hu és riesz.hu internetes oldalak.

III. Az Ügyvédi Iroda által kezelt adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama 

 1. Kapcsolat felvétel, kérdés és érdeklődés az Ügyvédi Iroda szolgáltatásaival összefüggésben a Honlapon, telefonon, vagy egyéb módon.

Személyes Adatok

 • név;
 • e-mail cím;
 • telefonszám;
 • az üzenet tárgya és tartalma.

Az adatkezelés célja

Jelen pont szerinti Személyes adatok kezelésének célja a megkeresések kezelése, intézése, és megválaszolása.

Az Adatkezelő a megadott Személyes adatokat az e pontban írt céloktól eltérő célokra nem használja fel.

Az adatkezelés jogalapja, időtartama:

Az Adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása.

Az Adatkezelés az Adatkezelés céljának megvalósulásáig vagy az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig tart feltéve, hogy az Adatkezelés folytatását más jogalap nem teszi szükségessé.

Az Érintett a hozzájárulásán alapuló Adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti Adatkezelés jogszerűségét.

 1. Az Honlapot látogatók adatainak kezelése, a cookie-k alkalmazása.

A Honlap látogatásával az Érintett hozzájárul ahhoz, hogy a számítógépén (vagy más hasonló eszközén) Adatkezelő cookie-kat helyezzen el, amelyek a Honlap működését segítik és információt adnak a Honlap felhasználóinak viselkedéséről az oldalon.

Ezen információkat Adatkezelő a Honlap fejlesztése érdekében használja fel.

Adatkezelő az általa használt cookie-k segítségével csak anonimizált és összesített technikai információkhoz jut. Ezen cookie-k célja, hogy Adatkezelő biztosítsa a Honlapon a könnyű navigációt, illetve azonosítsa, hogy melyek azok a részek, amelyek különösen érdeklik a látogatókat és általánosságban fejlessze a Honlapot. Az így gyűjtött információk alapján a felhasználót nem lehet egyedileg azonosítani.

Adatkezelő nem kívánja egyedileg azonosítani a Honlap látogatóit, kivéve, ha önként adják meg adataikat a Honlapon keresztül valamilyen módon.

Cookie-k alkalmazása esetén, a cookie-k által hordozott adatok mindaddig kezelhetők, amíg az Érintett böngészési beállításai között le nem tiltja azok használatát, de legkésőbb addig, amíg az Adatkezelés szükséges a Honlap műszaki üzemeltetéséhez.

IV.  Profilalkotás

Az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és a rendelkezésre álló adatokból nem alkot profilt az Érintettekről, továbbá az Érintettek adatait közvetlen üzletszerzésre nem használja fel

V.  Az Érintett jogai, érvényesítésük módja

Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e Személyes adatát, és amennyiben igen, akkor az általa kezelt Személyes adatokhoz biztosítson számára hozzáférést, különösen az alábbiakra tekintettel:

 • az Adatkezelés céljai;
 • az érintett Személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a Személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • adott esetben a Személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó Személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen Személyes adatok kezelése ellen;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • az esetleges automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen Adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Érintett Személyes adatai kezeléséről bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve a info@pui.hu e-mailcímre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet.

A levélben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján az Érintett egyértelműen beazonosítható. Az e-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt az Érintett az általa megadott e-mail címéről küldi.

Az Érinett kérheti az Adatkezelő által kezelt Személyes adatainak helyesbítését vagy módosítását.

Figyelembe véve az Adatkezelés célját, az Érintett kérheti a hiányos Személyes adatok kiegészítését.

Az Érintett által a megadott Személyes adatok az Adatkezelő fenti e-mail címére írt e-mail útján, módosíthatóak. Személyes adat módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Az Érintett kérheti az Adatkezelők által kezelt Személyes adatainak törlését

A törlés megtagadható

 • ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az Érintettet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Az Érintett kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza, ha

 • az Érintett vitatja a Személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát;
 • az Adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a Személyes adatokra Adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az Érintett a tiltakozott az Adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Az Érintett kérheti, hogy az Adatkezelő, az Érintett által rendelkezésére bocsátott és az Adatkezelő által automatizált módon kezelt Személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére átadja és/vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsa.

Az Érinett tiltakozhat Személyes adatainak kezelése ellen

 • ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;
 • ha az Adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; vagy
 • ha az Adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor.

Az Adatkezelő az Érintett tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az Adatkezelést megszünteti és a kezelt Személyes adatokat zárolja, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Személyes adatok korábban továbbításra kerültek.

Adatvédelmi incidens esetén, amennyiben az Adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről. Az Érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a Személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az Érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az Érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján tájékoztatja az Adatkezelő, vagy olyan hasonló intézkedést hoz, amely biztosítja az Érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

VI.  Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban fentebb nevesített Adatfeldolgozókat veszi igénybe.

Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.

Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozók munkáját.

Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

VII.  Adattovábbítás

Jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás az Érinett külön, eseti hozzájárulása nélkül végezhető, mivel ezen adattovábbítás tekintetében az Érintett megadja kifejtett és egyértelmű hozzájárulását jelen Adatvédelmi Tájékoztató elfogadásával. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatásának biztosítása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet.

VIII.  Jogérvényesítési lehetőségek

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő munkatársai az info@pui.hu e-mail címen.

Az Érintett az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

Az Érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelők kérésre az Érintettet tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.

A Riesz & Péteri az MSI Global Alliance és Proteus nemzetközi szervezetek tagja.

Ezt a honlapot a Riesz Ügyvédi Iroda és a Péteri Ügyvédi Iroda, a Budapesti Ügyvédi Kamarában (www.bpugyvedikamara.hu) bejegyzett ügyvédi irodák tartják fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak

Copyright © Riesz & Péteri